Danh sách bình chọn cho Thí Sinh của Micro Vàng

Danh sách 79 thí sinh Micro Vàng và cách để khán giả bình chọn cho các thí sinh này qua tin nhắn.

Cách thức bình chọn : Gửi tin nhắn MV + khoảng cách + SBD - gửi 8136

SBD là số báo danh thí sinh.

VD : MV 0076 

Phí tin nhắn 1.500đ/tin.

Danh sách số báo danh bài thi mẫu của các thí sinh quý vị có thể tham khảo tại danh sách sau :

 1. BUI ANH TUAN - SBD 0145 >>> Nghe tại link này
 2. CAM THI HANG - SBD 0017 >>> Nghe tại link này
 3. DANG THI MY LINH - SBD 0010 >>> Nghe tại link này
 4. DAO HONG ANH - SBD 0273 >>> Nghe tại link này
 5. DINH THI HOAI THU - SBD 0191 >>> Nghe tại link này
 6. DINH THI NGOC ANH - SBD 0056 >>> Nghe tại link này
 7. DINH THI THANH TUYEN - SBD 0193 >>> Nghe tại link này
 8. DO HIEN THUC - SBD 0161 >>> Nghe tại link này
 9. DO PHUONG HIEN - SBD 0088 >>> Nghe tại link này
 10. DO THI GIANG CAM CHI - SBD 0040 >>> Nghe tại link này
 11. DO THI THUY HANG - SBD 0209 >>> Nghe tại link này
 12. DO TUAN HIEP - SBD 0044 >>> Nghe tại link này
 13. DO VAN HAO - SBD 0358 >>> Nghe tại link này
 14. HA THI DIEM - SBD 0292 >>> Nghe tại link này
 15. HA THI THANH THUY - SBD 0339 >>> Nghe tại link này
 16. HO THI THU THAO - SBD 0334 >>> Nghe tại link này
 17. HUYNH MINH QUAN - SBD 0306 >>> Nghe tại link này
 18. HUYNH THI NGA QUYNH - SBD 0321 >>> Nghe tại link này
 19. LE HOAI MY LINH - SBD 0366 >>> Nghe tại link này
 20. LE MINH TRI - SBD 0367 >>> Nghe tại link này
 21. LE NU YEN NHI - SBD 0398 >>> Nghe tại link này
 22. LE PHUNG HOANG AN - SBD 0324 >>> Nghe tại link này
 23. LE THI HUE - SBD 0117 >>> Nghe tại link này
 24. LE THI LE HUE - SBD 0164 >>> Nghe tại link này
 25. LE THI THUY VAN - SBD 0290 >>> Nghe tại link này
 26. LE THOAI KY - SBD 0131 >>> Nghe tại link này
 27. LUONG THI THU HIEN - SBD 0021 >>> Nghe tại link này
 28. LUONG THUY VY - SBD 0106 >>> Nghe tại link này
 29. LUU TUAN KY - SBD 0059 >>> Nghe tại link này
 30. LY NHAT HAO - SBD 0381 >>> Nghe tại link này
 31. NGO DUC VIET - SBD 0089 >>> Nghe tại link này
 32. NGO THUONG GIANG - SBD 0041 >>> Nghe tại link này
 33. NGUYEN ANH DUC - SBD 0265 >>> Nghe tại link này
 34. NGUYEN DUC HOANG - SBD 0046 >>> Nghe tại link này
 35. NGUYEN DUC HUNG - SBD 0165 >>> Nghe tại link này
 36. NGUYEN DUY DONG - SBD 0037 >>> Nghe tại link này
 37. NGUYEN HA VY - SBD 0347 >>> Nghe tại link này
 38. NGUYEN HOANG DUNG - SBD 0377 >>> Nghe tại link này
 39. NGUYEN HOANG VINH - SBD 0174 >>> Nghe tại link này
 40. NGUYEN HUU NGHIA - SBD 0157 >>> Nghe tại link này
 41. NGUYEN NGOC BICH DUNG - SBD 0348 >>> Nghe tại link này
 42. NGUYEN PHU TRINH ANH - SBD 0254 >>> Nghe tại link này
 43. NGUYEN THANH CONG - SBD 0135 >>> Nghe tại link này
 44. NGUYEN THANH TUAT - SBD 0330 >>> Nghe tại link này
 45. NGUYEN THI KIM NGAN - SBD 0344 >>> Nghe tại link này
 46. NGUYEN THI MINH TRANG - SBD 0020 >>> Nghe tại link này
 47. NGUYEN THI NGOC LOAN - SBD 0188 >>> Nghe tại link này
 48. NGUYEN THI QUYNH HOA - SBD 0322 >>> Nghe tại link này
 49. NGUYEN THI THANH THANH - SBD 0268 >>> Nghe tại link này
 50. NGUYEN THI THU HA - SBD 0376 >>> Nghe tại link này
 51. NGUYEN THU HIEN - SBD 0331 >>> Nghe tại link này
 52. NGUYEN TRANG LINH - SBD 0077 >>> Nghe tại link này
 53. NGUYEN TUAN PHONG - SBD 0150 >>> Nghe tại link này
 54. NGUYEN XUAN SANG - SBD 0043 >>> Nghe tại link này
 55. PHAM MINH DUC - SBD 0047 >>> Nghe tại link này
 56. PHAM NGOC UYEN THAO - SBD 0316 >>> Nghe tại link này
 57. PHAM NGUYEN MINH HIEN - SBD 0362 >>> Nghe tại link này
 58. PHAM QUOC DINH - SBD 0350 >>> Nghe tại link này
 59. PHUNG NGUYEN HONG NGOC - SBD 0371 >>> Nghe tại link này
 60. SOA DON TRI - SBD 0236 >>> Nghe tại link này
 61. THIEU KHANH LINH - SBD 0092 >>> Nghe tại link này
 62. TONG CONG TUAN - SBD 0196 >>> Nghe tại link này
 63. TRAN ANH THU - SBD 0076 >>> Nghe tại link này
 64. TRAN BAO CHAU - SBD 0202 >>> Nghe tại link này
 65. TRAN DANG MOT - SBD 0314 >>> Nghe tại link này
 66. TRAN DIEU LINH - SBD 0272 >>> Nghe tại link này
 67. TRAN DONG HAU - SBD 0205 >>> Nghe tại link này
 68. TRAN KIM LIEN - SBD 0293 >>> Nghe tại link này
 69. TRAN THI HONG KHUONG - 0138 >>> Nghe tại link này
 70. TRAN THI THUY HANG - SBD 0210 >>> Nghe tại link này
 71. TRAN THI TINH - SBD 0107 >>> Nghe tại link này
 72. TRAN TUAN ANH- SBD 0086 >>> Nghe tại link này
 73. TRANH THANH PHONG - SBD 0346 >>> Nghe tại link này
 74. TRUONG PHI THIEN - SBD 0140 >>> Nghe tại link này
 75. TRUONG THI THU HUONG - SBD 0130 >>> Nghe tại link này
 76. VO CAO THANG - SBD 0250 >>> Nghe tại link này
 77. VO CONG DANH - SBD 0151 >>> Nghe tại link này
 78. VO HONG TAM - SBD 0252 >>> Nghe tại link này
 79. VU HONG DUY - SBD 0074 >>> Nghe tại link này