HEADER WRAPPER

slidebanner and menu

slide banner
Slider chính

Micro vàng

Danh sách bình chọn cho Thí Sinh của Micro Vàng

Danh sách bình chọn cho Thí Sinh của Micro Vàng

Danh sách 79 thí sinh Micro Vàng và cách để khán giả bình chọn cho các thí sinh này qua tin nhắn.